Všeobecné obchodné podmienky

 I. Základné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 • Predávajúci: Pri predaji daného tovaru sa ako predávajúcim rozumie firma TWINS INVEST s.r.o., so sídlom Chemická 4, 831 04 Bratislava, IČO: 46462040, DIČ: 2023396474, IČ-DPH: SK2023396474, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 77962/b.
 • Kupujúci: Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba odosielajúca objednávku, resp. odoberajúca tovar.
 • Odpredaj tovaru: V prípade výkupu investičného zlata, príp. iného materiálu sa predávajúcim rozumie fyzická alebo právnická osoba predávajúca daný tovar a kupujúcim sa rozumie firma TWINS INVEST s.r.o., popísaná v bode 1 týchto všeobecných obchodných podmienok.

II. Spôsob objednávky

 • Jednotlivé obchody sa uzatvárajú najmä prostredníctvom emailu a to tak, že kupujúci odošle svoju objednávku buď prostredníctvom emailu na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , alebo vyplní kontaktný formulár priamo na stránke www.zlate-tehly.sk. V prípade objednávky môže kupujúci vychádzať z online cenníka nachádzajúceho sa na stránke.
 • Predávajúci potvrdí prijatie objednávky a to emailom, na emailovú adresu, ktorú uviedol kupujúci. Predávajúci upresní dostupnosť daného tovaru, príp. ďalšie okolnosti, ktoré by mohli ovplyvniť príslušný obchod.
 • Kupujúci emailom obdrží od predávajúceho vystavenú faktúru na dohodnutý tovar. Týmto sa dohodnutá cena uvedená na faktúre považuje za fixovanú. Pokiaľ ide o dodávku poštou, splatnosť faktúry je jeden pracovný deň od dátumu vystavenia.
 • V prípade osobného odberu môže byť dané faktúra uhradená v hotovosti a to priamo pri prevzatí daného tovaru. V prípade úhrady v hotovosti obdrží kupujúci od predávajúceho príslušný daňový doklad (doklad o zaplatení).
 • Pokiaľ by kupujúci chcel realizovať osobný odber v lehote viac ako dva až tri dni, musí túto skutočnosť uviesť hneď pri uzatváraní daného obchodu. V takom prípade, ak sa obe strany nedohodli inak, daná faktúra by mala byť uhradené v lehote splatnosti a to prevodom na bankový účet predávajúceho. Daný tovar bude v takom prípade až do jeho úplného vyzdvihnutia uschovaný priamo predávajúcim a predávajúci drží za tento tovar až do jeho vyzdvihnutia plnú zodpovednosť.
 • V prípade menších objednávok (rádovo do 3000,- EUR) je možné zaslať daný tovar aj prostredníctvom dobierky. Takúto skutočnosť oznámi kupujúci predávajúcemu priamo v objednávke. Predávajúci vystaví k takémuto obchodu príslušnú faktúru, ktorú zašle emailom kupujúcemu k nahliadnutiu. Danú tovar potom bude zaslaný prostredníctvom dobierky na dohodnutú adresu kupujúcemu. Tovar je kupujúcim vyplatený priamo pri prevzatí v priestoroch Slovenskej pošty a ako doklad o úhrade mu slúži doklad vydaný Slovenskou poštou. Uvedenú úhradu predávajúci potom obdrží od Slovenskej pošty priamo na bankový účet.

III. Spôsob úhrady

Firma TWINS INVEST s.r.o. akceptuje nasledujúce spôsoby úhrady:
 • V hotovosti, priamo pri prevzatí tovaru
 • Bankovým prevodom - predom - pred zaslaním samotného tovaru, príp. pred jeho osobným vyzdvihnutím.
 • Zaslaním na dobierku
Cenník jednotlivých foriem úhrady a doručenia je k dispozícií na http://www.zlate-tehly.sk/sk/doprava.html

IV. Spôsob dopravy, zodpovednosť za dopravu

Klient si môže vybrať z nasledujúcich foriem doručenia tovaru:

 • Osobný odber
 • Zaslanie prostredníctvom Slovenskej pošty - v prípade úhrady predom, alebo na dobierku do 500 EUR.
 • Zaslanie prostredníctvom kuriéra Slovenskej pošty - v prípade dobierok nad 500 EUR - a to buď na poštu, alebo priamo na svoju adresu.

    V prípade dopravy či už prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo kuriérskej firmy, ide daná zásielka vo forme poisteného listu alebo balíka. Zodpovednosť za prepravu má predávajúci, čiže firma TWINS INVEST s.r.o.

    V prípade straty danej zásielky prepravnou firmou, zabezpečí predávajúci kupujúcemu náhradný tovar a riešenie vzniknutej situácie je úplne mimo kupujúceho.

V. Zodpovednosť za škodu

 • V prípade prepravy preberá zodpovednosť za škodu predávajúci.
 • Predávajúci taktiež zodpovedá, že objednaný tovar bude 100% pravý a bez akýchkoľvek právnych problémov. V prípade investičného zlata a striebra treba mať na pamäti, že ide o exepláre, ktoré nesú svoju hodnotu v podobe materiálu. Takže určité škrabance a nejaké opotrebenie je bežné a nemá žiaden vplyv na predajnú, ani na výkupnú cenu. Pokiaľ by daný exemplár bol neprimerane opotrebovaný, predávajúci bude o danej skutočnosti informovať pred uzavretím obchodu. Taktiež, ak by kupujúci vyžadoval úplne nový exemplár, resp. exemplár temer v 100% stave, príp. niektorý konkrétny ročník danej mince, bude o tom dopredu informovať predávajúceho, aby nedošlo k nedorozumeniu.
 • V prípade, že dodaný tovar nespĺňa dohodnuté podmienky, alebo bol poškodený počas prepravy, predávajúci ho bez zbytočného predlžovania vymení za iný exemplár.

VI. Odstúpenie od zmluvy

 • Daný obchod sa uzatvára prostredníctvom emailu, príp. telefonicky alebo iným ústnym dohovorom. Po uzatvorení obchodu a dohodnutí ceny sa táto berie za záväznú pre obe strany.
 • Dohodnutá cena sa berie za záväznú a žiadna zo strán nie je oprávnená od danej zmluvy odstúpiť.
 • Prípadný výkyv ceny či už jedným, alebo druhým smerom nie je v žiadnom prípade dôvodom, či už odstúpenia od zmluvy, alebo požadovania inej ceny ako bola dohodnutá a to či už zo strany predávajúceho, alebo kupujúceho.
 • Vo výnimočnom prípade je možné od danej zmluvy, resp. dohovoru odstúpiť. Toto však musí byť odsúhlasené obidvoma stranami a v súlade so záujmami obidvoch strán.

VII. Vrátenie tovaru

 • Predávajúci zabezpečí, aby sa dohodnutý tovar dostal v príslušnej kvalite kupujúcemu.
 • V prípade, že kupujúci zistí, že dodaný tovar nie je v súlade s danou objednávkou, upovedomí o tom bezodkladne predávajúceho. Predávajúci zabezpečí, aby bol daný tovar bezodkladne vymenený za správny tovar.
 • Takisto kupujúci sa zaväzuje, že v prípade ak dodaný tovar nie je v súlade s dohodnutou zmluvou, či už v prospech, alebo v neprospech jednej či druhej strany, bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomí predávajúceho a daný tovar dobrovoľne vráti tak, aby bolo všetko v súlade s dohodnutými podmienkami.
 • Nakoľko ide o tovar investičnej povahy, ktorý podlieha väčším či menším zmenám v cene, neexistuje žiaden spôsob, ako daný tovar vrátiť a celý obchod zrušiť.
 • Vo výnimočných prípadoch, ak obe strany súhlasia, môže byť daný obchod zrušený a tovar vrátený. Toto však musí byť odsúhlasené obidvoma stranami a v súlade s ich záujmami.

VIII. Odkup investičného zlata, striebra, platiny a paládia

 • Firma TWINS INVEST s.r.o. ponúka aj odkup investičného zlata a striebra, príp. platiny a paládia.
 • Aktuálne odkupujeme tovar jednak nakúpený priamo u nás, zároveň však odkupujeme aj zlato a striebro nakúpené od iných firiem či osôb, či už na Slovensku alebo v zahraničí.
 • Vo výkupnej cene nerobíme rozdiel - či ide o tovar nakúpený u nás, alebo inde.
 • Aktuálna výkupná cena je uvedená v našom online cenníku - pri každej položke - ako druhá cena v poradí.
 • V prípade, že odkupovaný tovar je poškodený, vyhradzujeme si právo znížiť výkupnú cenu o 2%. Poškodením sa nemyslí v prípade mincí drobné škrabance, či škvrny, ktoré sa na starších minciach občas objavujú. Poškodením sa myslí hlavne porušený obal pri investičných zlatých tehlách, ktoré sú od výroby zatavené v obaloch vo forme kartičky.
 • Naša firma si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch odmietnuť daný obchod a danú cenu. Tento prístup si dovoľujeme využiť najmä v prípadoch, keď odkupná cena je jednoznačne v náš nepropech - z dôvodu chybného výpočtu na našej stránke.
 • Pri odpredaji investičného zlata majiteľ nemusí dokladovať, kde bol daný tovar zakúpený. Za to, že daný tovar bol nadobudnutý legálnym spôsobom zodpovedá priamo predávajúci a ten znáša všetky tresnoprávne následky v prípade, že tovar nadobudol nelegálnym spôsobom.
 • Odkup tovaru realizujeme priamo v našej kancelárií s možnosťou okamžitého vyplatenia odkupnej ceny, príp. okamžitým zaslaním danej sumy na zákazníkov účet (podľa želania a preferencií zákazníka).
 • Ďalším spôsobom výkupu je prostredníctvom pošty. V prípade odkupu cez poštu klientovi najskôr zašleme emailom predvyplnenú kúpno-predajnú zmluvu s uvedením zafixovanej ceny. Klient túto zmluvu doplní a podpíše a spolu s tovarom zašle na našu adresu. (Klientom odporúčame daný tovar zaslať Slovenskou poštou - formou poisteného listu.) Za porušenie tovaru počas prepravy zodpovedá predávajúci, preto odporúčame samotný tovar vo vnútri poisteného listu zabaliť tak, aby sa nepoškodil. V prípade výkupu cez poštu firma TWINS INVEST s.r.o. potvrdí klientovi prevzatie hneď, ako bude zásielka vyzdvihnutá z pošty a obratom bezkontaktne overí pravosť prijatého tovaru. V prípade, že je všetko v poriadku naša firma okamžite prevedie dohodnutú sumu na bankový účet klienta.

IX. Ochrana osobných údajov a GDPR

 • Naša firma neukladá žiadne osobné údaje o svojich klientoch a žiadne údaje nie sú poskytované tretím stranám.
 • Jediné údaje ktoré sú uchovávané našou firmou sú údaje dôležité pre vedenie účtovníctva. Tie sú v súlade so všetkými účtovnými a právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
 • Naša stránka neukladá a nepoužíva žiadne cookies.
 • Pokiaľ má akákoľvek osoba či užívateľ našej stránky pocit, že jeho práva spojené s ochranou osobných údajov sú akokoľvek dotknuté, je vám k dispozícií poverenec našej firmy pre ochranu osobných údajov a GDPR a to na emailovej adrese: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
 • Vzťahy a podmienky vyslovene neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právnymi predpismi platnými pre Slovenskú republiku, ako aj predpismi pre ochranu osobných údajov a pre GDPR.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné 20.5.2018 a sú záväzné pre obe zúčastnené strany.

Firma TWINS INVEST s.r.o. si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť bez predošlého upozornenia. Nové Všeobecné obchodné podmienky vchádzajú do platnosti vždy dňom ich zverejnenia.