Všeobecné obchodné podmienky

 I. Základné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 • Predávajúci: Pri predaji daného tovaru sa ako predávajúcim rozumie firma TWINS INVEST s.r.o., so sídlom Chemická 4, 831 04 Bratislava, IČO: 46462040, DIČ: 2023396474, IČ-DPH: SK2023396474, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 77962/b.
 • Kupujúci: Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba odosielajúca objednávku, resp. odoberajúca tovar.
 • Odpredaj tovaru: V prípade výkupu investičného zlata, príp. iného materiálu sa predávajúcim rozumie fyzická alebo právnická osoba predávajúca daný tovar a kupujúcim sa rozumie firma TWINS INVEST s.r.o., popísaná v bode 1 týchto všeobecných obchodných podmienok.

II. Spôsob objednávky

 • Jednotlivé obchody sa uzatvárajú najmä prostredníctvom emailu a to tak, že kupujúci odošle svoju objednávku buď prostredníctvom emailu na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , alebo vyplní kontaktný formulár priamo na stránke www.zlate-tehly.sk. V prípade objednávky môže kupujúci vychádzať z online cenníka nachádzajúceho sa na stránke.
 • Predávajúci potvrdí prijatie objednávky a to emailom, na emailovú adresu, ktorú uviedol kupujúci. Predávajúci upresní dostupnosť daného tovaru, príp. ďalšie okolnosti, ktoré by mohli ovplyvniť príslušný obchod.
 • Kupujúci emailom obdrží od predávajúceho vystavenú faktúru na dohodnutý tovar. Týmto sa dohodnutá cena uvedená na faktúre považuje za fixovanú. Pokiaľ ide o dodávku poštou, splatnosť faktúry je jeden pracovný deň od dátumu vystavenia.
 • V prípade osobného odberu môže byť dané faktúra uhradená v hotovosti a to priamo pri prevzatí daného tovaru. V prípade úhrady v hotovosti obdrží kupujúci od predávajúceho príslušný daňový doklad (doklad o zaplatení).
 • Pokiaľ by kupujúci chcel realizovať osobný odber v lehote viac ako dva až tri dni, musí túto skutočnosť uviesť hneď pri uzatváraní daného obchodu. V takom prípade, ak sa obe strany nedohodli inak, daná faktúra by mala byť uhradené v lehote splatnosti a to prevodom na bankový účet predávajúceho. Daný tovar bude v takom prípade až do jeho úplného vyzdvihnutia uschovaný priamo predávajúcim a predávajúci drží za tento tovar až do jeho vyzdvihnutia plnú zodpovednosť.
 • V prípade menších objednávok (rádovo do 3000,- EUR) je možné zaslať daný tovar aj prostredníctvom dobierky. Takúto skutočnosť oznámi kupujúci predávajúcemu priamo v objednávke. Predávajúci vystaví k takémuto obchodu príslušnú faktúru, ktorú zašle emailom kupujúcemu k nahliadnutiu. Danú tovar potom bude zaslaný prostredníctvom dobierky na dohodnutú adresu kupujúcemu. Tovar je kupujúcim vyplatený priamo pri prevzatí v priestoroch Slovenskej pošty a ako doklad o úhrade mu slúži doklad vydaný Slovenskou poštou. Uvedenú úhradu predávajúci potom obdrží od Slovenskej pošty priamo na bankový účet.

III. Spôsob úhrady

Ako bolo už uvedené v bode II, možné sú nasledujúce spôsoby úhrady tovaru:
 • Bankovým prevodom
 • V hotovosti, priamo pri prevzatí tovaru
 • Zaslaním na dobierku (v prípade malých objednávok)

IV. Spôsob dopravy, zodpovednosť za dopravu

Ako bolo spomenuté v bode II, možné sú nasledujúce spôsoby dopravy:

 • Osobný odber
 • Zaslanie prostredníctvom Slovenskej pošty
 • Zaslanie prostredníctvom kuriérskej firmy

 

    V prípade dopravy či už prostredníctvom Slovenskej počty, alebo kuriérskej firmy, ide daná zásielka vo forme poisteného listu alebo balíka. Zodpovednosť za prepravu preberá predávajúci, resp. je stanovená zmluvným vzťahom medzi predávajúcim a danou prepravnou spoločnosťou. Za prepravu tovaru, až do chvíle jeho prevzatia, nie je v žiadnom prípade zodpovedný kupujúci.

    V prípade straty danej zásielky prepravnou firmou, zabezpečí predávajúci kupujúcemu náhradný tovar a danú vzniknutú situáciu rieši predávajúci s danou prepravnou spoločnosťou.     Napriek tomu, že kupujúci nie je touto situáciou nijak obťažovaný, láskavo by sme Vás v takom prípade požiadali o malú spoluprácu, aby kuriérska služba mohla ozrejmiť, kde sa stala chyba. Musíme ale podotknúť, že zatiaľ sa nám žiadna podobná situácia neprihodila a Slovenská pošta, ako aj ostatné kuriérske firmy zatiaľ fungujú spoľahlivo.

V. Zodpovednosť za škodu

 • V prípade prepravy preberá zodpovednosť za škodu predávajúci.
 • Predávajúci taktiež zodpovedá, že objednaný tovar bude 100% pravý a bez akýchkoľvek právnych problémov. V prípade investičného zlata a striebra treba mať na pamäti, že ide o exepláre, ktoré nesú svoju hodnotu v podobe materiálu. Takže určité škrabance a nejaké opotrebenie je bežné a nemá žiaden vplyv na predajnú, ani na výkupnú cenu. Pokiaľ by daný exemplár bol neprimerane opotrebovaný, predávajúci bude o danej skutočnosti informovať pred uzavretím obchodu. Taktiež, ak by kupujúci vyžadoval úplne nový exemplár, resp. exemplár temer v 100% stave, príp. niektorý konkrétny ročník danej mince, bude o tom dopredu informovať predávajúceho, aby nedošlo k nedorozumeniu.
 • V prípade, že dodaný tovar nespĺňa dohodnuté podmienky, alebo bol poškodený počas prepravy, predávajúci ho bez zbytočného predlžovania vymení za iný exemplár.

VI. Odstúpenie od zmluvy

 • Daný obchod sa uzatvára prostredníctvom emailu, príp. telefonicky alebo iným ústnym dohovorom. Po uzatvorení obchodu a dohodnutí ceny sa táto berie za záväznú pre obe strany.
 • Dohodnutá cena sa berie za záväznú a žiadna zo strán nie je oprávnená od danej zmluvy odstúpiť.
 • Prípadný výkyv ceny či už jedným, alebo druhým smerom nie je v žiadnom prípade dôvodom, či už odstúpenia od zmluvy, alebo požadovania inej ceny ako bola dohodnutá a to či už zo strany predávajúceho, alebo kupujúceho.
 • Vo výnimočnom prípade je možné od danej zmluvy, resp. dohovoru odstúpiť. Toto však musí byť odsúhlasené obidvoma stranami a v súlade so záujmami obidvoch strán.

VII. Vrátenie tovaru

 • Predávajúci zabezpečí, aby sa dohodnutý tovar dostal v príslušnej kvalite kupujúcemu.
 • V prípade, že kupujúci zistí, že dodaný tovar nie je v súlade s danou objednávkou, upovedomí o tom bezodkladne predávajúceho. Predávajúci zabezpečí, aby bol daný tovar bezodkladne vymenený za správny tovar.
 • Takisto kupujúci sa zaväzuje, že v prípade ak dodaný tovar nie je v súlade s dohodnutou zmluvou, či už v prospech, alebo v neprospech jednej či druhej strany, bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomí predávajúceho a daný tovar dobrovoľne vráti tak, aby bolo všetko v súlade s dohodnutými podmienkami.
 • Nakoľko ide o tovar investičnej povahy, ktorý podlieha väčším či menším zmenám v cene, neexistuje žiaden spôsob, ako daný tovar vrátiť a celý obchod zrušiť.
 • Vo výnimočných prípadoch, ak obe strany súhlasia, môže byť daný obchod zrušený a tovar vrátený. Toto však musí byť odsúhlasené obidvoma stranami a v súlade s ich záujmami.

VIII. Odkup investičného zlata, príp. iného materiálu

 • Firma TWINS INVEST s.r.o. ponúka zároveň odkup investičného zlata a striebra. V prípade odkupu si nevyhradzujeme žiadne právo odkúpiť iba exempláre u nás zakúpené. T.j. odkupujeme akékoľvek investičné zlato a striebro bez rozdielu.
 • Jednotlivé obchody čo sa týka výkupu sa uzatvárajú individuálne.
 • Výkupná cena je stanovená dohodou a výkupné ceny uvedené v online cenníku majú iba poradný charakter.
 • Napriek tomu, že sa snažíme ponúkať čomožno najvyššie výkupné ceny, musíme sa riadiť množstvom a druhom tovaru momentálne na sklade, ako aj aktuálnym dopytom našich klientov. Z tohoto dôvodu ďakujeme za porozumenie, že naše výkupné ceny sú podmienené týmito okolnosťami. Taktiež množstvo vykúpeného tovaru je podmienené našimi finančnými možnosťami.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli uverejnené 5.5.2014 a sú záväzné pre obe zúčastnené strany.

Firma TWINS INVEST s.r.o. si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť bez predošlého upozornenia. Nové Všeobecné obchodné podmienky vchádzajú do platnosti vždy dňom ich zverejnenia.